Hållbar livsstil

Uppnå hållbarhet i ditt eget liv

Ren energi?

Det har länge diskuterats möjligheterna att välja förnyelsebar energi istället för fossil energi eller andra energiformer som bygger på ändliga resurser. De energiformer som typiskt har diskuterats är sol, vind och vatten. Många tänker sig att el som produceras i solkraftverk, vindkraftverk eller vattenkraftverk är ren el. Ren i den bemärkelsen att produktionen är ren.

Syftet med min blogg är att hjälpa människor göra goda val. I detta fall är jag osäker på om jag kan bidra med någon hjälp i praktiken, kanske snarare i teorin. Det är viktigt att vi alla blir upplysta om vad det är vi får och var vi får det ifrån. Detta i sin tur kan ligga till grund för våra val. Här nedan ska jag ge min syn på varför el producerad från förnyelsebara källor inte är helt ren. Därefter ska jag dra slutsatser som kan vara någon form av vägledning.

Vattenkraft har funnits i vårt land under lång tid. När den används som ren mekanisk energi, ett vattendjul som driver en kvarn, blir miljökonsekvenserna mycket små. Människor som samlar sig i grupper kräver dock allt mer energi och därför blir energiframställningen mer och mer storskalig. Det är svårt att säga att vattenkraft i stor skala är ren. Det finns tre aspekter som gör vattenkraft mindre ren:

1. Storskalig vattenkraft stör ekosystemen och främst djurlivet som är beroende av en jämn vattentillförsel i floders och älvars utlopp.

2. Storskalig vattekraft bidrar till utstäpp av växthusgaser.

3. Storskalig vattenkraft bortser från de enskildas försämring till förmån för de mångas förbättring.

I och med att vattenkraft reglerar utflödet av vatten till de perioder när elektricitet behövs kan en flod eller ävlmynning vara helt torrlagd. Det liv som normalt finns vid flodmynningar försvinner därför. Detta inkluderar även de fiskar som simmar uppströms för att leka och därmed fortplanta sig. Många fiskarter kan inte fortplanta sig längre när förutsättningarna för deras naturliga drifter rubbas.

Regleringen av vattenkraften sker i något som kallas magasin. Ett magasin samlar upp allt vatten som kommer uppströms ifrån. När det finns mycket vatten i magasinet sväller det ut över de landområden som ligger intill dammen. När landområden täcks av vatten kan nedbrytning inte ske på vanlig väg. Den vanliga nedbrytningen i syrerik luft gör att gamla pinnar, löv och döda djur avger koldioxid när de bryts ned. Denna koldioxid kan senare tas upp av de levande växterna. Under vatten finns inte syre tillgängligt på samma sätt vilket leder till att nedbrytningen istället avger metan som är en mer kraftfull växthusgas än koldioxid. Metangasen tas inte upp av växtligheten utan rör sig upp till lagret med växthusgaser i atmosfären. Storskalig vattenkraft bidrar alltså till en ökad växthuseffekt.

För att vattenkraftverken ska ge riktigt mycket el behöver de vara riktigt stora. När de planeras tar de ofta stora landområden i anspråk vilket innebär att de djur och männsikor som normalt bor nära floden eller älven tvingas att flytta. De som bestämmer gör detta med motiveringen att de som bor nära floden/älven är så få och de som får nytta av elektriciteten är så många. Därför tvingar man bort de få (kan röra sig om tusentals människor) till förmån för de många (kan röra sig om hundra tusentals). Problemet är att de som tvingas flytta inte erbjuds boendealternativ som stämmer med deras kultur och levnadsvanor. De tvingas alltså på flykt eller att börja leva helt andra liv än de är vana vid. Tvångsförflyttning av detta slag är inte bättre för de som fördrivs än det är att tvingas flytta från krig. Detta kan sägas vara moraliskt orent.

Sammanfattningsvis är vattenkraft inte ren. Vi kan ändå anta att den är renare än kolkraft och oljekraft.

Hur ligger det då till med vindkraft? De typiska problem som tas upp är att vindkraft stör djurlivet i närheten av kraftverket. Generatorerna skapar lågfrekventa ljud som skadar levande organismer inklusive många fåglar, däggdjur och människor. Här talar vi om ljudförorening. Buller och andra ljud förorenar sin omgivning vilket har negativ effekt på djurs och människors hälsa. Det händer också att fåglar flyger in i rotorbladen och dör.

En annan, ganska marginell, sida av vindkraft är att vindkravftverken tillverkas av metaller som behöver brytas och formas. Dessa processer är i sig energikrävande och förorenande. Ju fler vinkraftverk vi sätter upp desto mer metall måste utvinnas och bearbetas. Om nya gruvor behöver öppnas kan de skada både ekosystem och människors hälsa.

Sammanfattningsvis är vidkraft inte helt ren men den är sannolikt bättre än vattenkraft.

Slutligen har vi solenergi. Om man använder små solceller för att driva mindre maskiner som klockor har denna energiform en mindre negativ inverkan. Så fort något ska göras storskaligt krävs mängder av mineraler. I solceller finns det vanlgitvis kisel. Kisel är det näst vanligaste grundämnet i jordskorpan efter syre. Det går att hitta kisel i berggrunden men även i helt vanlig sand. Kisel finns inte i fri form utan i föreningar med andra ämnen. Därför behöver kisel frigöras och behandlas i varma och energikrävande ugnar. När man har ren kisel ska den förenas med andra ämnen för att bilda den film av solceller som används för att omvandla solljus till elektricitet. Alla dessa steg är energi- och materialkrävande. Det går inte att säga att processen är ren men det verkar som att den är mer ren än vatten-  och vindkraft.

Om man ska dra några slutsatser av detta som kan påverka våra val i vardagen kan man säga så här:

  • Välj solkraft när det finns följt av vindkraft och därefter vattenkraft
  • Välj småskalig elproduktion före storskalig.

Småskalig vattenkraft kan mycket väl vara bättre än storskalig solkraft. Småskalig vattenkraft har relativt liten inverkan på den omgivande miljön. Det finns en del mindre elbolag som erbjuder alla dessa alternativ och som då är småskalig. Tveka inte att välja dessa elbolag.

10 Nov 2018