Hållbar livsstil

Uppnå hållbarhet i ditt eget liv

Glappet mellan benämnd livsstil och levd livsstil

Jag hade förmånen att delta som extern forskare i ett projekt där deltagarna under tre år skulle bli bättre på sina utsläpp av växthusgaser. Det fanns sätt att mäta hur mycket de ungefär släppte ut per hushåll och år genom en omräknare som baserades på hushållets totala konsumtion. Jag fick möjlighet att vid flera tillfällen intervjua deltagarna om deras livsstil och samtidigt kunna titta på deras beräknade koldioxidutsläpp. Då kunde jag lätt se vilka som såg på sig själv som föregångare och hur detta stämde med beräknade utsläpp. Vissa hade hög korrelation mellan vad de sa och vad de gjorde medan andra har hög diskrepans mellan vad de sa och gjorde.

Som ett centralt inslag i mina intervjuer frågade jag deltagarna vad de skulle vilja kalla sin livsstil. Om man tänker sig att en livsstil är de synliga uttrycken för vem man anser att man är skulle det t.ex. vara rimligt att en lastbilschaufför skulle kalla sin livsstil för en resande eller mobil livsstil. Någon som äter vegetarisk kost har en vegetarisk livsstil medan någon som motionerar mycket har en aktiv livsstil. Här följer en lista på vad deltagarna valde att kalla sin livsstil:

 • Ekolivsstil
 • Bohemisk livsstil
 • Vegetarisk livsstil
 • Yrkesrelaterad livsstil
 • Socioekonomisk livsstil (typiskt medelklasslivsstil)
 • Trendig livsstil
 • Avslappnad livsstil
 • Långsam livsstil (slow lifestyle)
 • Hållbar livsstil
 • En livsstil som är ett uttryck för personligheten (t.ex. en extrovert livsstil)
 • Generationslivsstil

Deltagarna valde efter viss betänketid något som de ansåg utmärkte dem själva. De som identifierar sig med sitt arbete eller med sin socioekonomiska klasstillhörighet kan mycket väl sägas ha sådana livsstilar. Frågan är om det är specifikt nog. Det är förhållandevis svårt att ifrågasätta om någon som lever ett bohemiskt liv har en bohemisk livsstil eller om någon som är vegetarian har en vegetarisk livsstil. Däremot är det möjligt inom ramen för projektet att kolla om någon som säger sig ha en ekolivsstil och någon som säger sig ha en hållbar livsstil stämmer någorlunda med vilka beräknade utsläpp de har.

De personer som säger sig ha en ekolivsstil utmärkte sig inte som någon av de som bidrog med minst utsläpp. Faktiskt låg deras utsläpp över medel. De personer som benämnde sin livsstil som en hållbar livsstil låg också över medel för deras uträknade koldioxidutsläpp. En person med denna livsstil hade mest utsläpp av alla när det gällde konsumtion av mat. Hen köpte sådan mat som bidrog till mer utsläpp än någon annan.

Det kan vara lätt att tro att om man bor i ett land som Sverige som anses ligga långt framme när det gäller miljöfrågor och omställning mot ett hållbart samhälle så bidrar man genom sin kollektiva tillhörighet till ett hållbart liv. Det räcker uppenbarligen inte att tro eller att benämna sig som hållbar. Man behöver också komma på vad det innebär att leva hållbart.

Efter två och ett halvt år i projektet hade de alla insett vad de kunde göra och förbättra. De främsta områdena var och är:

 • Att ändrade sina matvanor som innebär att köpa på ett annat sätt och att framför allt dra ned på kött.
 • Att hitta alternativa transportmedel både för människor och produkter. Om man t.ex. ska köpa något som produceras i Asien bör man välja sådant som har transporterats med långsam sjöfart istället för flyg.
 • Att minska energiförbrukningen generellt. När man köper nya vitvaror ska det vara bästa energiklassen. Deltagarna ställde om sin uppvärmning till sådan som gav mindre utsläpp.
 • Att konsumera mindre. Bästa sättet att bidra till lägre koldioxidutsläpp är att konsumera mindre då all konsumtion bidrar till utsläpp oavsett om det rör sig om varor eller tjänster.

Eftersom utgångspunkterna för deltagarna var så olika är det svårt att säga att alla hade nått en hållbar livsstil i slutet av projektet men de hade alla genomgått en förändring som pekade i rätt riktning.

Vad kallar du din livsstil och hur ser effekterna av denna livsstil ut?

19 May 2018